Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

л.арх. Кристина Димитрова Андреева

Рег. № в КАБ

03999

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Триадица

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I