Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

л.арх. Мая Райкова Попова

Рег. № в КАБ

03938

Професионална квалификация

Ландшафтен Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Ж-Средец

Том и Раздел

Том: IV , Раздел: I