Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Величка Ангелова Пенова

Рег. № в КАБ

03655

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Лозенец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I