Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Гиляна Василева Комитова

Рег. № в КАБ

03583

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I