Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Николай Андонов Хаджимарински

Рег. № в КАБ

03346

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София А-Студентска

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)
Проектантски бюра
АРХИКО ООД