Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Женя Илиева Илиева

Рег. № в КАБ

03287

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Люлин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I