Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Ангел Зафиров Мазников

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

02720

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Слатина

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АРИНТЕХ-ИНВЕСТ ООД