Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Даниела Димитрова Дюлгерова

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

02646

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Д-Подуяне

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I