Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Светлана Николаева Виденова

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

02435

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Люлин

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I