Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Румяна Стоилова Пенева-Иванова

Рег. № в КАБ

02267

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I