Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Константин Николов Николов

Рег. № в КАБ

02191

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Искър

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I