Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Габриела Любомирова Семова-Колева

Рег. № в КАБ

02091

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Средец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I