Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Славин Димитров Байлов

Рег. № в КАБ

01968

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В-Средец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)