Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2020 г.

арх. Евгений Николаев Гацов

За контакт

Адрес

гр.София 1164, ел."Елин Пелин" 2, ет.1, ап.2

Рег. № в КАБ

01945

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Няма

Регионална колегия

София - град

София Е-Лозенец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I