Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Светла Парашкевова Бояджиева

За контакт

Адрес

Монтана, ул. Юлиус Ирасек №31

Рег. № в КАБ

01909

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

Монтана

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I