Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Кънчо Георгиев Тодоров

Рег. № в КАБ

01842

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна по Чл. 230 от ЗУТ с обхват на ограничение Община : Чирпан

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: IV