Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Аврора Семкова Николова

Рег. № в КАБ

01688

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София В

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Допълнителни сертификати (1)