Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Марин Димитров Колев

Рег. № в КАБ

01053

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г-Красно село

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I

Проектантски бюра
АМК-МАРИН КОЛЕВ ЕТ