Регистър архитекти

Без ППП или ОПП за 2020 г.

арх. Емилия Христова Точева

Рег. № в КАБ

00827

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Отложена

Регионална колегия

София - град

София Е-Триадица

Том и Раздел

Том: VII , Раздел: