Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Мария Вълкова Шишманова

Рег. № в КАБ

00812

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Връбница

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I