Регистър архитекти

Платена ППП за 2020 г.

арх. Георги Иванов Мечанов

Рег. № в КАБ

00781

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Е-Триадица

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I