Регистър архитекти

Починал

арх. Яким Кирилов Петров

Рег. № в КАБ

00704

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - град

Е

Том и Раздел

Том: , Раздел: