Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Румяна Николова Борисова

Рег. № в КАБ

00614

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Б-Илинден

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I