Регистър архитекти

Платена ППП за 2019 г.

арх. Розина Павлова Червенкова

За контакт

Адрес

Рег. № в КАБ

00596

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I