Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Милка Атанасова Белотелева

Рег. № в КАБ

00538

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Пълна

Регионална колегия

София - град

София Г

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I