Регистър архитекти

Платена ППП за 2021 г.

арх. Димитър Георгиев Кръстев

Рег. № в КАБ

00381

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - град

София В-Средец

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I