Регистър архитекти

Платена ППП за 2022 г.

арх. Георги Андреев Йорданов

Рег. № в КАБ

00359

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - град

София В

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I