Регистър архитекти

00299 Починал

арх. Атанас Тодоров Тосев

Рег. № в КАБ

00299

Професионална квалификация

Архитект

Проектантска правоспособност

Почетен член с ППП

Регионална колегия

София - област

Том и Раздел

Том: I , Раздел: I