Удостоверение за застраховка

Удостоверение за

ЗАСТРАХОВКА

20010211888
Архитект
Аглика Димитрова Костадинова
03168
Пълна

Камара на Архитектите в България удостоверява, че гореупоменатият проектант е включен в КОМБИНИРАНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
0191573; Подновяване на полица 0171780
Чертасиг ЗПАД - клон България, ЕИК: 203318946
гр. София 1000, ул Бачо Киро 26-28-30,
Платинум Бизнес Център, блок 2, етаж 4
Телефони: +359 24940146; +359 24940155
Камара на Архитектите в България, ЕИК: 131159126, гр София, ул. Михаил Тенев 6, етаж 6
Членове на Камара на Архитектите в България, съгласно приложен списък
Четвърта и Пета категория строежи
Покритието по настоящата полица е валидно за членовете на КАБ, описани по-горе, при условие, че те са правоспособни за съответната категория строителни обекти
01.01.2020г.
31.12.2020г.
Република България
За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за всеки един Застрахован:
четвърта категория строежи, съгласно ЗУТ 25,000.00BGN на
събитие и 50,000.00BGN в агрегат за периода на застраховане
За всеки член на КАБ с придобита правоспособност за
пета категория строежи, съгласно ЗУТ 17,000.00BGN на
събитие и 34,000.00BGN в агрегат за периода на застраховане
10% от всяка една щета, но минимум 500.00 BGN