Обществена поръчка

І-ва обособена позиция:Дейностите включват преработка на проект с отделяне на физкултурен салон, кухня и столова, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.1 от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. ІІ-ра обособена позиция: Дейностите включват упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.2. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. IIІ-та обособена позиция: Дейностите включват осъществяване на инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната.Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.3. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена позиция по настоящата поръчка.

Възложител: Столична община - Район "Сердика"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/09/2019