Обществена поръчка

„ЧЕЗ Разпределение България” АД провежда открита процедура с предмет „Изготвяне на цялостна проектна документация за присъединяване на нови потребители, реконструкция, обновяване и изграждане на нови трафопостове, кабелни и въздушни линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, области Плевен, Враца, Ловеч, Видин, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград“, реф. № РРS 19-143. Предметът на поръчката е разделен на пет обособени позиции: Обособена позиция 1 – на територията на област Плевен; Обособена позиция 2 – на територията на области Враца и Ловеч; Обособена позиция 3 – на територията на области Видин и Монтана; Обособена позиция 4 – на територията на области Перник и Кюстендил; Обособена позиция 5 – на територията на област Благоевград. Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.

Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/02/2020