Обществена поръчка

Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД,находящи се в ПИ с идентификатор 07079.601.237 по КК на гр. Бургас 8000,бул. „Стефан Стамболов“ № 73. На територията на имота са изградени няколко сгради блок 1-Диагностично-консултативен център;блок 2-Поликлиника;блок 3-Терапевтичен корпус;блок 4-Администрация;блок 5-Детско отделение;блок 6-Детски отделение и блок 7-Хирургически корпус.Сградният фонд на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД е изграден от четири основни корпуса и прилежащи помощни пристройки от сградата на бившата районна болница в гр. Бургас.Понастоящем в „УМБАЛ–Бургас“ се помещават основно корпуси 2,3,4 и 7. Корпусите 2, 3 и 4 са в експлоатация от 1986 г., а хирургическия корпус /блок 7/ от 1996 г. В обхвата на обществената поръчка са включени следните дейности: изготвяне на технически инвестиционен проект съгласно задание за проектиране,изпълнение на предвидените в инвестиционния проект СМР,упражняване на авторски надзор по ЗУТ.

Възложител: Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ - Бургас АД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

04/02/2020