Обществена поръчка

Целта на настоящата техническа спецификация е изготвяне на пълна проектна документация във фаза „работен проект” (чертежи, детайли и спецификации за изпълнение на СМР) за рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Белово, включително изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки, както и последващо изпълнение на предвидените СМР във връзка с рекултивацията на сметището. Реализирането на предмета на обществената поръчка има основната задача да постигне: ? Възстановяване компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището след рекултивацията му. ? Икономически, екологични и социални аспекти от възстановяването на околната среда. ? Мониторинг на компонентите на околната среда в обхвата на сметището.

Възложител: Община Белово

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/10/2019