Обществена поръчка

Строежът е III катег. съгл.о чл.137,ал.1,т.3 б.”в” от ЗУТ и чл.6,ал.3,т.4 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи.В обхвата на общ.поръчка са включени следните дейности: 1.Проектиране- изготвяне на технически инвестиционен проект (ТИП) съгласно задание за проектиране. С ТИП следва да се изяснят конкретните проектни реш. в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР на обекта, както и да се дадат проектни решения, които осигуряват съотв. с изискв. към строежите по чл. 169 от ЗУТ.Проектирането е еднофазно и включва изготвяне на ТИП, на база Задание за проектиране и „Kонцепция за развитие и програма за инвестиц. намеса за изграждане на културно-туристически комплекс „Ченгене-скеле“.2.Строителство –изпъл. на предвидените в инвестиц. проект СМР. Изпълнението на СМР се извършва по одобрен, ТИП, изготвен в рамките на обхвата на ОП при спазване на действ. законодателство.3.Авторски надзор – упраж. на авт. надзор по ЗУТ по време на строителстелството.

Възложител: Община Бургас

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

03/02/2020