Обществена поръчка

„Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора-проектиране,строителство и авторски надзор“ включва изпълнението на следните основни дейности:изготвяне на технически проект за ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; изграждане на ново приемно здание с вертикална планировка, 1-ви перон, паркинг за 21 автомобила; съгласно изготвен технически проект изпълнение на реконструкция на втори, трети и четвърти перони, в т.ч. прекъсване на 3-ти коловоз, от който се създават 2 глухи коловоза, преустройство на контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации във връзка с реконструкцията на коловозите; разрушаване на старо приемно здание, външна тоалетна, Пост 1 и Пост 2; работно проектиране и авторски надзор.

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/02/2020