Обществена поръчка

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията на парк-музей “Гривица“ по Проект „Маршрут на паметта – устойчиви трансгранични туристически продукти за мемориален парк „Гривица“ и крепост „Турну“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България 2014 – 2020 г.” Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща реализиране на разработената идея за създаване на туристическа инфраструктура, с цел провеждане на обществени дейности в зоната за отдих на Мемориален парк „Гривица”, за туристически услуги и продукти, концептуално обвързани с възпоменание на паметта на румънски и български военни герои от римско време до обсадата на Плевен през 1877, като особено важна част от военно-историческото наследство на Община Плевен. Разработен е идеен проект, който е съгласуван от НИНКН, на база на който ще бъде разработен работен проект, извършени СМР дейности и доставки и АН

Възложител: Община Плевен

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/09/2019