Обществена поръчка

„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с.Елховец”

Възложител: Община Рудозем

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

03/12/2019