Обществена поръчка

Продължава от Раздел II.1.1)… пространството източно от читалище „Хр. Ботев”, гр. Козлодуй (реконстр. на парка на ул. „Хр. Ботев”) и обновяване на парк в централната част на с. Гложене, общ. Козлодуй” за обект: „Благоустрояване на площадно пространство с плочи и правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. „Хр. Ботев” в с. Гложене””. В обхвата на поръчката се включват следните дейности: Дейност 1–Доработване на проект: „Площадно пространство с бетонови плочи и правоъгълни зелени площи тип клоцове пред входа на сградата на Кметството и от страната към ул. “Хр. Ботев“ в с. Гложене във фаза „Работен проект”; Дейност 2–Осъществяване на АН на проекта. Подробно описание на изискванията, свързани с изпълнението на обществената поръчка е представено в приложената към документацията техническа спецификация.

Възложител: Община Козлодуй

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване