Обществена поръчка

При изпълнение на поръчката следва да се извърши инвестиционно и устройствено проектиране за нуждите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по обособени позиции съгласно Техническата спецификация за всяка обособена позиция (Приложения 1, 2 и 3), а именно: Обособена позиция №1 „Инвестиционно проектиране на сгради и съоръжения“ Обособена позиция №2 „Инвестиционно проектиране на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и озеленените площи“ Обособена позиция №3 „Устройствено проектиране“: изработване на подробни устройствени планове, съгласно чл.110 от ЗУТ

Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване