Обществена поръчка

При изпълнение на поръчката следва да се извърши Проектиране (при необходимост) и строително-монтажни работи (СМР) по събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, и събаряне и премахване на сгради – общинска собственост и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, по реда на чл. 197 от ЗУТ съгласно Техническа спецификация. Предметът на обществената поръчка включва извършване на подготвителни дейности – изготвяне на проекти, планове и становища и съгласуването им с съответните организации; събаряне на сгради ръчно и механизирано, събиране, натоварване и транспортиране на строителни отпадъци; дейности по възстановяване на терените; ограждане чрез временни или постоянни огради, направа временна организация на движението и др.

Възложител: Община Варна

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/01/2020