Обществена поръчка

„Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора А/Дейност 1- проектиране: А.1. Идеен проект в част „Архитектура“, включително интериор за обзавеждане и оборудване съгласно приложения списък. Проектът подлежи на съгласуване от Министерството на труда и социалната политика, като при евентуално констатирани от тяхна страна неточности, следва проектната документация да бъде преработена с отразени всички забележки. А.2.Изготвяне на инвестиционен проект в фаза „Работен проект“ Б/Дейност 2: Изпълнение на СМР, предвидени в проекта В/Дейност 3: Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството

Възложител: Община Стара Загора

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/08/2019