Обществена поръчка

Предмет на обществената поръчката е „Изработване на инвестиционен проект за приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи”. Описание: Предмет на заданието е съществуваща едноетажна масивна сграда, находяща се в гр. Козлодуй, ул. „Обходен път” със застроена площ 197,2 кв. м., собственост на община Козлодуй, която следва да се преустрои с оглед използването й като приют за кучета и оформяне, обособяване на прилежащото на сградата дворно пространство с площ 2 800 м2.

Възложител: Община Козлодуй

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/01/2020