Обществена поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на община (ОУПО) Долни Чифлик, област Варна, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Проектът на ОУПО трябва да обхване територията на община Долни Чифлик с нейните населени места и землищата им.

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/01/2020