Обществена поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план на община (ОУПО) Бяла, област Варна, включващ Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Проектът на ОУПО Бяла трябва да обхване територията на община Бяла с нейните населени места и землищата им. Изработеният проект следва да бъде съобразен с плановото задание, с изискванията на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съответните подзаконови нормативни актове, в т. ч. Наредба №7/2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на Наредба № 8/2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/12/2019