Обществена поръчка

Предмет на настоящата обществена поръчка са дейности по: „Изготвяне на инвестиционен работен проект за пристройка за 4 яслени и 2 градински групи към Детска градина № 30 „Радецки“, находяща се в УПИ I – частна общинска собственост, за ОО, кв. 15, м. „Дианабад“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община, включително извършване на Авторски надзор по време на изпълнението“

Възложител: Столична община - Район "Изгрев"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

13/11/2019