Обществена поръчка

Предметът на поръчката е свързан с подготовка на инвестиционен проект във фаза технически проект, извършване на строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството относно 8 многофамилни жилищни сгради (4 МЖС по ОП 1 и 4 МЖС по ОП 2) по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“.

Възложител: Община Варна

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

06/02/2020