Обществена поръчка

Предметът на поръчката включва най-общо описаните по-долу дейности: ? Изготвяне на Работен проект по всички необходими части, съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; ? Доставка и монтаж на материали и оборудване, съгласно изготвения проект; ? Извършване на СМР, съгласно изготвения проект и въвеждане в експлоатация на новото оборудване. Довършителни СМР : Предвижда се демонтаж на врати и замяната им с нови АL в бл. „Г“. След монтажа на новата дограма е предвидено обръщане на страниците на отворите чрез гипсова мазилка, грундиране и боядисване. Подмяна на подовите настилки в кабинетите. Почистване на деструктирала мазилка до здраво и пломбиране на поразените участъци при стени и тавани в помещенията, шпакловка, грунд и боядисване трикратно с латекс. Предвидена е подмяна на настилки по подове в помещения, коридори и фоайета, описани в спесификацията, както и нови облицовки и настилки от гранитогрес в санитарните помещения.

Възложител: Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ - Пловдив

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/01/2020