Обществена поръчка

Предметът на обществена поръчка е: „Изготвяне на инвестиционен проект за: „Доизграждане на ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици.“ и обхваща услугата по проектиране и упражняване на авторски надзор по време на строителството, както следва: 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“ за доизграждане на ПСОВ гр.Шабла с довеждащи комуникации и частично доизграждане на довеждащ, заустващ канализационен колектор и вътрешна канализационна мрежа по определени улици. 2. Упражняване на авторския надзор по време на строителството.

Възложител: Община Шабла

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/01/2020