Обществена поръчка

Предметът на обществената поръчка включва проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително -монтажни работи за благоустрояване и озеленяване на УПИ I – ,,за озеленяване”, кв.32А и УПИ II – ,,за озеленяване ”, кв.32 с прилежаща алейна мрежа в м. ,,Люлин” – 10 м.р. , гр. София

Възложител: Столична община - Район "Люлин"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

29/08/2019