Обществена поръчка

Предметът на обществената поръчка включва изготвяне на 4 /четири/ броя инвестиционни проекти за реконструкция, реновация и преустройство на съществуващи административна и производствена/складова сграда на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/, находящи се в ПИ 68134.1930.154, рег. кв. 230, м. „Павлово-Бъкстон“, админ. р-н „Витоша“, по плана на гр. София, както следва: Инвестиционен проект във фаза „Идеен проект“ на съществуващи сгради с идентификатори 68134.1930.154.1, 68134.1930.154.2, 68134.1930.154.3; Инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ – ЕТАП 1 на съществуваща сграда с идентификатор 68134.1930.154.1; Инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ – ЕТАП 2 на съществуваща сграда с идентификатор 68134.1930.154.2; Инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ – ЕТАП 3 на съществуваща сграда с идентификатор 68134.1930.154.3. Предвижда се осъществяването на авторски надзор по време на строителството.

Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

05/02/2020